Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wellness and Garden: Wellness and Garden aan de Kostedeweg 7 te Vorden.
Afnemer: de wederpartij van Wellness and Garden bij de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, iedere overeenkomst en (online) bestelling tussen Wellness and Garden en haar afnemer, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden door Wellness and Garden niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Wellnes and Garden behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen aanpassen. Deze veranderingen zijn voor de afnemer op de site van www.wellnessandgarden.com zichtbaar.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

Alle aanbiedingen en offertes van Wellness and Garden zijn vrijblijvend.
Fouten of vergissingen op de website, in emailberichten en offertes binden Wellness and Garden niet.

Gegevens met betrekking tot de aangeboden producten, zoals eigenschappen, maten, gewichten, uiterlijk, afbeeldingen en kwaliteit, gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend. Hout is een natuur product. Afwijkingen in kleur en materiaal zijn mogelijk. Hout bezit de eigenschap om te zwellen en te krimpen, hierdoor zijn vormveranderingen mogelijk. Dit zijn geen redenen tot ontbinding of annulering en vallen niet onder de garantie.

Artikel 3 Prijs

De prijzen op de website zijn:
– exclusief leverings- en verzendkosten en montagekosten. Deze worden als apart onderdeel in de prijsopgave opgenomen;
– gebaseerd op levering vanaf het bedrijf van Wellness and Garden;
– inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
Wellness and Garden heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 4 Betaling en verzuim

Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat. Wellness and Garden kan de klant verlangen dat hij het factuurbedrag vooraf of een aanbetaling betaalt.
Wanneer de afnemer het vooraf in rekening gebrachte bedrag niet tijdig betaald, is Wellness and Garden gerechtigd om de levering van producten op te schorten tot het volledige bedrag van de rekening voldaan is. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Er wordt dan een rente van 1% per maand aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt voor een volle maand gerekend. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Wellness and Garden maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 5 Annulering

Bij annulering van een in maatwerk genomen product is de klant gehouden aan vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten voorbereiding productie, bestelling bij derden). Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. Onverwijld nadat de klant aan Wellness and Garden kenbaar heeft gemaakt dat hij de bestelling wenst te annuleren, worden de annuleringskosten aan de klant meegedeeld. Gaat de klant hiermee niet akkoord, dan blijft de oorspronkelijke bestelling in stand en wordt het product geleverd. De klant dient de volledig overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 6 Levering

De door Wellness and Garden opgegeven levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van compensatie. Enige uitzondering hierop is een zodanige overschrijding van de leveringstermijn dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Wellness and Garden en de klant kunnen overeenkomen dat Wellness and Garden een transporteur verzorgt voor het transport van de goederen. In dergelijk geval rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de klant. De klant kan zich hiertegen verzekeren. De plek van bestemming dient goed toegankelijk te zijn, zonder obstakels.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De door Wellness and Garden geleverde zaken blijven het eigendom van Wellness and Garden totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met Wellness and Garden gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door Wellness and Garden afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden bewerkt, verwerkt of doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen. Indien de afnemer zij verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Wellness and Garden gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen.

Artikel 8 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Wellness and Garden of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren; oorlog of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; niet tijdige levering door toeleveranciers van Wellness and Garden; branden; storingen en ongevallen in het bedrijf van Wellness and Garden; (internationale) overheidsmaatregelen. Indien er sprake is van overmacht waarop Wellness and Garden geen invloed op kan uitoefenen, is Wellness and Garden ontheven van van haar verplichting tot leveren.

Artikel 9 Montage

De producten van Wellness and Garden worden verkocht als bouwpakket waarbij de klant zelf de montage kan verrichten of dit aan ons uitbesteed. Alle montage kosten zijn voor rekening van de klant. De klant dient ervoor te zorgen dat de benodigde voorbereidingswerkzaamheden, zoals fundering, uitgevoerd zijn volgens de voorschriften en dat de locatie voor montage geschikt is. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen.

Wellness and Garden is niet verantwoordelijk voor een verkeerde montage, installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.

Artikel 10 Garantie

De klant dient de goederen na levering direct te controleren. Eventuele gebreken of ontbrekende onderdelen dienen binnen 2 dagen na de levering aan Wellness and Garden kenbaar te worden gemaakt. Wellness and Garden zal overgaan tot reparatie, vervanging van of het ontbrekende onderdeel leveren. Op de goederen wordt een garantie gegeven van 2 jaar. Indien er sprake is van aanwijsbare materiaal of fabricage fouten heeft Wellness and Garden de keuze de desbetreffende onderdelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe dan wel de factuurwaarde te restitueren. Klachten worden niet in behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien;

  • de klant gebreken aan het geleverde niet binnen 2 dagen na constatering van het gebrek aan Wellness and Garden kenbaar maakt;
  • door de klant en/ of derden reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
  • aan het geleverde zaken zijn geleverd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
  • gebreken het gevolg zijn van een slecht fundament, ondeugdelijke montage, verkeerde behandeling, slecht onderhoud of het gebruik van verkeerde onderhoudsmiddelen;
  • gebreken het gevolg zijn van producten die niet door Wellness and Garden zijn geleverd;
  • gebreken door mens, natuur of diergeweld.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht of enige daad of nalatigheid van de klant. Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor schade door van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de goederen niet op de juiste manier opslaat, bewaart, verpakt, vervoert of monteert. Er is geen aansprakelijkheid voor Wellness and Garden bij eventuele ongevallen met of schade aan de goederen door verkeerd of ondeskundig gebruik. Wellness and Garden is niet verantwoordelijk voor verkeerde montage in strijd met de voorschriften. Wellness and Garden is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Indien Wellness and Garden aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of tot het bedrag waarop de door Wellnes and Garden aangesloten verzekering aanspraak geeft. Wellness and Garden neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten van Wellness and Garden op worden aangesloten, dan wek de kabel die naar het product leidt, de dikte van de kabel of de aansluiting en de aarding. Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door het product.

Alle aanspraken jegens Wellness and Garden die niet binnen 1 jaar nu hun ontstaan bij Wellness and Garden zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke overeekomst tussen Wellness and Garden en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Wellness and Garden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wellness and Garden gevestigd is.